עצות כלליות להתקנה / למתקין

עצות כלליות להתקנה / למתקין

עצות כלליות להתקנה / למתקין

1. גודל הדוד:

הכמות הנדרשת של מים חמים לאדם נעה בין 30 -40 ליטר בממוצע למקלחת.

בבחירת הדוד יש לקחת בחשבון את גודל הדירה ואת צנרת מים חמים הפרוסה בבית ו/או מהגג.

  • משפחה בת 2 נפשות זקוקה לדוד בנפח של 80 ליטר.
  • משפחה בת 3-4 נפשות זקוקה לדוד בנפח של 120 ליטר.
  • משפחה בת 4-5 נפשות זקוקה לדוד בנפח של 150 ליטר.
  • למשפחה שמעל 5 נפשות מומלץ דוד בנפח של 200 ליטר.

2. סוג הקולט:

א. סוג הקולט יקבע בהתאם לנפח הדוד ותפוקת החום של הקולט
ב. צורת ההתקנה ( אנכי / אופקי )
ג. מערכת פתוחה / סגורה
ד. אזור ההתקנה – באזורים המיועדים לתנאי אקלים קיצוניים ( קרה )
עדיף לרכוש קולטי ברזל ( סקדיול )

3. תפוקות חום נדרשות:

טבלה לחישוב תפוקת החום היומית הנדרשת ממערכת רגילה.

4. הצבת הקולטים

יש לשאוף להציב את הקולטים לכיוון דרום –
מותרת סטיה של עד 15° לכיוון מזרח או מערב ללא הגדלת תפוקה.
הצבת הקולטים כלפי האופק תהיה בתחום זויות של 31°-50° ללא הגדלת תפוקה.

במידה וזה לא מתאפשר יש להגדיל את התפוקה הכוללת בהתייחס לטבלה בסעיף 5 .

להלן איור להמחשה

5. בהצבת קולטים בסטיה מהדרום ו/או בזויות הצבה כלפי האופק החורגים מהתחומים המותרים יש להגדיל את התפוקה היומית של הקולטים – ע"י הוספת קולטים או התקנת קולטים גדולים יותר – על פי מקדם התיקון מהטבלה בתקן הישראלי 579 חלק 4 להלן:

לדוגמא : לדוד במעגל פתוח בעמידה נדרשת תפוקה של 41 ליטר קק"ל על פי הטבלה בסעיף 3
להלן החישוב לדוד 150 ליטר.
150 ליטר x 41 קק"ל = 6150 קק"ל למערכת המוצבת בתחום הזויות המותר.
במידה וישנה סטיה מהדרום של 28° לכיוון מערב או מזרח והזוית כלפי האופק היא 65°
יש להיכנס לטבלה ומצוא את המקדם הנדרש.
העמודה הראשונה מראה את 'זויות הסטיה מהדרום' על כן יש להצליב את הנתון עם הנתון בעמודה של הזוית כלפי האופק.
בדוגמא זו אנו מקבלים מקדם של 1.15 כמודגש בטבלה ועל כן החישוב לתפוקה הנדרשת יהיה כך : 6150 x 1.15 קק"ל = 7072 קק"ל

6. הצללה על הקולטים:

הקולטים יוצבו במקום שלא יוטל עליהם צל מכל כיוון – בכמות העלולה להוריד את התפוקה היומית הנדרשת מהמערכת באופן משמעותי.
אין להציב את הקולטים במקום שיש חשש שבנין או עץ או עצם כלשהוא עלול להטיל צל על הקולטים למעט עמוד אנטנה או ארובה או כל מוט צר .

7. דוד המים:

הדוד יצוייד בשסתום ביטחון, באל-חוזר , ובמתג ניתוק חשמל, ויותקן במקום
שיאפשר גישה נוחה לצורכי תחזוקה.

8. צנרת:

מבוא – צינור מים קרים מהרשת לדוד
מוצא – צינור מים חמים מהדוד לבית

מחזיר מהקולט לדוד – צינור מים קרים מהדוד לחלק התחתון של הקולט

מזרים מהדוד לקולט – צינור מים חמים מהחלק העליון של הקולט לחלק העליון של הדוד

האורך הכולל של הצינור המזרים והמחזיר ביחד
לא יהיה גדול מ – 15 מ' – בהתקנה רגילה
לא יהיה גדול מ – 8 מ' – בהתקנת צללית נמוכה

8.1. חומר הצינור:

אין להשתמש בצינור פלסטיק לחיבור בין הקולטים לדוד

מותר להשתמש בצינור פלסטיק לצינור מבוא וצינור מוצא

8.2 קוטר הצינורות המותר:

 

אביזרי חיבור הצנרת יהיו ממתכת בלבד.

כאשר צינור המוצא הוא מפלסטיק יש לחבר קטע צינור ממתכת באורך 50 ס"מ

ובקוטר של " ¾ ללא בידוד בין צינור הפלסטיק לדוד.

( במידה ומתקינים מערבל טמפרטורה אין צורך בצינור זה )

יש להגן על צינורות פלסטיק שנמצאים על הגג מפני פגיעות מכניות .

כל הצינורות למעט צינור המבוא יהיו עטופים בבידוד תרמי

חומר הבידוד יהיה עמיד בטמפרטורות הצינור, בקרינת השמש בלחות ופגעי טבע אחרים.

עובי הבידוד לצנרת מחוץ לבנין יהיה 19 מ"מ לפחות ולצנרת בתוך הבנין יהיה 13 מ"מ לפחות.

9. עיגון:

בעת התקנת מערכת על הגג יש להתחשב ביכולת הגג לשאת את משקלה.

יש לקשור את הקולטים למעמד הדוד ואת הדוד למעמד שלו בעזרת חוט שזור מגולוון.

בכל מקרה אופן חיבור המערכת על גג שטוח או גג משופע ימנע כל תזוזה של המערכת בכל כיוון.

אין לראות את הצנרת המקשרת בין הדוד לקולטים כאמצעי עיגון.

האחריות הבלעדית ליציבות המתקן ועיגונו תחול על מתקין המערכת , גם אם המתקין החליף ולו רכיב אחד מהמערכת (דוד או קולט).

10. בסיום ההתקנה:

יש לבדוק שאין פגיעה באיטום הגג שתגרום לחדירת מים למבנה.

יש לבדוק את אטימות המערכת.

יש להפעיל את הגיבוי החשמלי ולבדוק שיש צריכת חשמל בשעון הראשי.

אין להשתמש בעצות אלו כתחליף לתקן הישראלי הרשמי 579 חלק 4.

בכל בעיה או עזרה יש ליצור קשר עם המנהל הטכני במפעל.